Sprawozdanie z posiedzenia zespołu klasowego

Pobierz

Spotkania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Spotkanie w dn. 14.09.2012 r. 1.Praca Zespołu Nauczycieli uczących w klasie II A Rok szkolny 2016 / 2017 semestr I Sprawozdanie .. które cz ęsto s ą pokrewne z profilem klasy, do której uczniowie uczęszczaj ą.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Prace zespołu skoncentrowane były przede wszystkim na następujących zagadnieniach:Wymiana informacji dotyczących sytuacji szczególnych ucznia i zespołu klasowego oraz uzgodnienie sposobów postępowania i form pomocy (problemy zdrowotne uczniów, problemy dydaktyczne, problemy wychowawcze), .. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ze zm.) zmiany w r. 2017 i 2019Akcje z udziałem dzieci i wychowawców •Dzień pluszowego misia - punkt przedszkolny p.. Celem głównym spotkań było rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.Opracowała: Jadwiga Filipowicz Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze w r. szk..

Protokół z posiedzenia zespołu przedmiotowego.pdf.

Data zakończenia- 31.05.2009r.. Pobierz.. 5 (Uzasadnienie oceny nagannej z zachowania) Dok.. 2 pkt.. W spotkaniach regularnie uczestniczyły obie panie dyrektorki oraz wychowawcy poszczególnych klas.. Kliknij aby otworzyć wyszukiwarkę.. Open.Protokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania: 1.Zatwierdzenie planu pracy zespołu na rok szkolny 2018/2019 - ustalenie zadań do pracy na kolejny rok - ustalenie harmonogramu spotkań zespołu - podział zadań w zespole.Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.cały rok szkolny protokół z posiedzenia zespołu, wnioski do ssbo/ wszyscy nauczyciele realizacja celów szczegółowych: 1. zadanie 5 zespołu 2. wszyscy nauczyciele w miesiącach grudzień- styczeń i maj- czerwiec zorganizowali dodatkowe zajęcia 3. wszyscy nauczyciele - cały rok szkolny, wpisy w odpowiednich dokumentach 4. wszyscy nauczyciele - …- wspólne omawianie spraw związanych organizacją edukacji wczesnoszkolnej, - dzielenie się wiadomościami zdobytymi podczas kursów, warsztatów, szkoleń, itp., - dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami naszej szkoły, - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole..

3 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego) Dok.

Otaczają opieką Maksa, zawsze mu pomagają, toteż chłopiec czuje się w naszej klasie bezpiecznie i chętnie, systematycznie uczęszcza do szkoły.. Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętnościnie później niż do 30 maja 6) zobowiązuje nauczycieli uczących w klasie do przygotowania krótkiego pisemnego sprawozdania z pracy z uczniem wraz z wnioskami do dalszej pracy do 30 maja 7) we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia ustala formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla danego ucznia (załącznik nr 2) 8) w …• efektywność pracy zespołu.. 2) zaplanowano inne sposoby i formy pomocy (metody pracy, zasady, pomoce dydaktyczne, zewn ętrzna organizacja nauczania, warunki sprawdzania i oceniania wiedzy) ułatwiaj ące uczniowi/uczennicy uczenie si ę i funkcjonowanie w szkole:Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2014/2015; Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2015/2016; Ceremoniał szkolny 2019; Regulamin świetlicy.. uzgodnienia z rodzicami uczniów.. Data rozpoczęcia- 01.09.2009r.. 7 (Arkusz obserwacji pracy zespołów przedmiotowych) Dok.. NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. I Markiewicz •Fluoryzacja - uczniowie wszystkich klas •Europejski dzień wiedzy o antybiotykach - spotkanie z pielęgniarką szkolną, pogadanka.the_best_asia / Pedagog szkolny / PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO.doc Download: PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO.doc..

Członkowie zespołu Cały rok Wg potrzeb Cały rok 5.

8 (Monitorowanie podstawy programowej)Sprawozdanie z Pracy Zespołu Wychowawców w roku szkolnego 2009 / 2010 Spotkania zespołu wychowawców odbywały się raz w miesiącu, przewodniczyła im pedagog szkolny.. Kliknij aby zamknąć wyszukiwarkę.. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego.. 4 (Uzasadnienie oceny niedostatecznej) Dok.. rok szkolny 2009/2010.. pd6_m_izdebska_20060428.pdf.. Doskonalenie zawodoweDziewczęta z naszej klasy są życzliwe i wrażliwe.. W praktyce oznaczać to powinno stosowanie jednakowych zasad postępowania z uczniem przez wszystkich nauczycieli,Kliknij aby otworzyć menu.. Zreali-WOPFU jest nierozerwalnie związane z IPET-em (O którym pisałam wcześniej TUTAJ).To połączenie wynika z tego, że bez WOPFU nie możemy stworzyć IPET-u.Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .. Wymagane kwalifikacje Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin Opis, analiza, efektywność § 8 ust..

Spotkania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej II.

Protokół z posiedzenia zespołu przedmiotowego.pdf.. E. Wypych •Spotkanie z pielęgniarką p.. Plan pracy .Załącznik 12 PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ZESPOŁU DOTYCZĄCEGO OPRACOWANIA IPET .. odbyło się spotkanie zespołu dotyczące opracowania IPET dla ucznia: .SPRAWOZDANIE .. Inne działania I.. TABELA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKT.doc.. program profil dla gim nr 3.doc.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Jednym z najwaŜniejszych celów pracy zespołu jest integrowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.. Konkursy III.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne zadania i ćwiczenia.Dok.. K. Zarębą.. mgr Małgorzata Malinowska.. Aktywnie uczestniczymy również w życiu szkoły.. Rozmowa na temat chorób brudnych rąk - kl. Ia p.. Plan pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Program Wychowawczo- Profilaktyczny 2021/2022.. Plan rozwoju zawodowego-wersja 5.doc.. 0.0 / 5 (0 głosów) .. Kliknij aby zamknąć menu.. Sprawozdanie przygotowała mgr in ż. Marlena Dr ąg Strzelin, 23.01.2017 r. Title: RaportSprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Kliknij aby otworzyć menu dostępności.udzielana na lekcjach zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt